Grønlandske nuancer

Grønlandske nuancer er samling af fortællinger fra grønlændere i Aalborg kommune. Formålet er at nuancere den almindelige borgers eksisterende opfattelser og fordomme omkring herboende grønlændere i Aalborg.

Baggrunden for Grønlandske Nuancer

Både geografisk og kulturelt er der langt fra Grønland til Danmark, og det betyder, at trods for at det lykkes nogle grønlændere at blive velintegrerede i det danske samfund, så er der ligeledes en stor gruppe af de mest udsatte borgere med grønlandsk baggrund, som ofte falder igennem det sociale system. Mange er opvokset i et grønlandsk samfund, der har en anden struktur end det danske, men bliver ofte mødt med forventninger om, at de faktisk behersker sproget og kender systemet, og fordi de er danske statsborgere, får de ikke tilbudt en integrationsindsats ved deres ankomst til Danmark. Dette medvirker i sig selv til, at målgruppen bliver marginaliseret, og der bliver skabt et negativt billede af målgruppen og mange fordomme, og det gør det svært for hele gruppen af grønlændere at blive velintegreret i det danske samfund.

Hver anden har oplevet negative fordomme

I perioden 2013 - 2016 deltog Aalborg Kommune i et nationalt udviklingsprojekt "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark". I forbindelse med Strategien foretog Institut for Menneskerettigheder en landsdækkende undersøgelse om ligebehandling af grønlændere i Danmark. Undersøgelsen afslørede, at cirka hver anden herboende grønlænder har oplevet negative fordomme relateret til den grønlandske etnicitet i forbindelse med mødet med etnisk danske borgere. Undersøgelsen peger således på, at der er mange fordomme omkring grønlændere i Danmark, og på baggrund af Institut for Menneskerettigheders analyser, anbefales kommunerne at tage større ansvar for sikring af ligebehandling af grønlændere, herunder sikring af en god modtagelse af grønlændere i kommunen.

Eftersom erfaringerne viser, at cirka hver anden grønlænder har oplevet negative fordomme fra etniske danskere, er det både relevant og aktuelt at imødekomme denne udfordring gennem aktiv handling og herunder skabelse af nye og mere nuancerede billeder af grønlændere. Metodisk tages der udgangspunkt i den narrative tilgang, idet nuancerede fortællinger om målgruppen skaber ny viden og nye forståelser, hvormed konstruktion af mere realistiske forståelser muliggøres.  Grønlandske Nuancer vil således sætte fokus på de positive fortællinger, så interesserede borgere får et helhedsorienteret billede af grønlændere, og ikke kun negative billeder og fordomme baseret på uvidenhed.

Borgmesteren som ambassadør

Borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen er valgt som ambassadør for projektet, idet borgmesteren erkender den nærværende problemstilling omkring befolkningens negative fordomme omkring grønlænderne og det er således i dennes interesse at flere positive fortællinger om herboende grønlændere synliggøres.

Institut for Menneskerettigheder

Maria Ventegodt Liisberg er ligebehandlingschef for IMR og har været med til at lave en rapport om ligebehandling af grønlændere i Danmark som blev udgivet i 2015. Grønlændere er danske statsborgere og har derfor de samme rettigheder i Danmark som alle andre med dansk statsborgerskab. Rapporten viser, at i almindelighed bliver grønlændere ikke betragtet som en etnisk minoritet, selvom nogle oplever særlige sproglige, kulturelle og sociale udfordringer i det danske samfund på linje med borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Musikvideoen "Find home"

Idéen til videoen opstod, da kommunen i samarbejde med Det Grønlandske Hus, Kofoeds skole og Foreningen Grønlandske Børn planlagde konferencen ”Grønlandske Nuancer”, som blev afholdt i august måned 2017 i Kulturcenteret Trekanten. Konferencen var et initiativ i samarbejde med Kofoeds skole Aalborg, Det Grønlandske Hus i Aalborg, Foreningen Grønlandske Børn samt Aalborg kommune. Initiativet havde til hensigt at vise, hvor forskellige liv grønlændere i Danmark lever, og hvordan dét at være grønlænder rummer utrolig mange forskellige nuancer. Idéen var at vise grønlandske børns historie – fra en børnevinkel og handler om altid at have Grønland i sit hjerte. Også selvom bopælen måske for tiden er i Danmark eller et andet sted. Musikken og teksten er skabt af Mikkel Beier Gregersen og bliver sunget af Poul Peter Lorentzen.

Sangen ”Find Home” er lavet i samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn og Det Grønlandske Hus i Aalborg, mens indspilningen fandt sted i et af kommunens fritidscentre, Fri-Stedet. De medvirkende er piger i en ny pigeklub i Aalborg Øst for grønlandske piger. 

Fortællingerne

Herunder finder du de fortællinger der er blavet lavet indtil videre.

 

Del indhold